Методичні рекомендації щодо організації гурткової роботи у школі

  Гурток (секція, клуб, творче об’єднання) – основна традиційна форма реалізації змісту позашкільної освіти та виховання учнів як у процесі вивчення окремого навчального предмета чи їх сукупності,  так і різноманітних інтегрованих курсів у межах навчальних програм, затверджених МОН молодь спорту України чи адаптованих навчальних програм. За своєю сутністю гурток – це специфічна спільність дітей та учнівської молоді, яка ґрунтується насамперед на добровільності, спільності інтересів, спрямованості на певний вид навчальної та практичної діяльності; середовище, де забезпечуються умови інтелектуального, духовного і фізичного розвитку дітей, реалізація їхнього творчого потенціалу в галузі позашкільної освіти й виховання та створюються комфортні умови соціальної адаптації до умов реального життя.

       Як сказано у статті 5 Закону України «Про позашкільну освіту», «Структуру позашкільної освіти становлять:

 • позашкільні навчальні заклади; інші навчальні заклади як центри позашкільної освіти в позаурочний та позанавчальний час, до числа яких належать: загальноосвітні навчальні заклади незалежно від підпорядкування, типів і форм власності, у тому числі, школи соціальної реабілітації, міжшкільні навчально-виробничі комбінати,  професійно-технічні та вищі навчальні заклади I – II рівнів акредитації;
 • гуртки, секції, клуби, культурно-освітні, спортивно-оздоровчі, науково-пошукові об’єднання на базі загальноосвітніх навчальних закладів; клуби та об’єднання за місцем проживання незалежно від підпорядкування, типів і форм власності;
 • культурно-освітні, фізкультурно-оздоровчі, спортивні та інші навчальні заклади ….». 

         Оскільки загальноосвітні навчальні заклади (як центри позашкільної освіти в позаурочний та позанавчальний час) входять до структури позашкільної освіти, то наведені нормативні документи стосуються і роботи шкільних гуртків, секцій, творчих об’єднань.

          Комплектування гуртків, груп та інших творчих об’єднань здійснюється в період з 1 до 15 вересня, який вважається робочим часом керівника гуртка.

          Розклад роботи шкільних гуртків, затверджений директором школи, повинен бути розміщений на видному місці у фойє школи.

          У канікулярні, вихідні та святкові дні шкільні гуртки можуть працювати за окремим планом,  затвердженим директором школи.

           Тривалість одного гурткового заняття визначається навчальними планами і програмами з урахуванням психофізіологічного розвитку та допустимого навантаження для різних вікових категорій і становить для учнів:

 • віком від 5 до 6 років  –  30 хвилин;
 • віком від 6   до  7 років    –   35 хвилин;
 • старшого віку   –  45 хвилин.

         Короткі перерви між заняттями є робочим часом керівника гуртка і визначаються режимом щоденної роботи.

         Гуртки, групи та інші творчі об’єднання класифікуються за трьома рівнями:

 • початковий рівень – творчі об’єднання, діяльність яких  спрямована на загальний розвиток вихованців, учнів, виявлення їхніх здібностей та обдарувань, прищеплення інтересу до творчої діяльності;
 • основний рівень – творчі об’єднання, які розвивають інтереси вихованців, учнів, дають їм знання, практичні вміння та навички, задовольняють потреби у професійній орієнтації;
 • вищий рівень – творчі об’єднання за інтересами для здібних і обдарованих вихованців, учнів.

      Відповідно до рівня класифікації визначаються мета і перспективи діяльності гуртків, груп та інших творчих об’єднань, їх чисельний склад, а  також обирається програма.

         Середня наповнюваність гуртків, груп та інших творчих об’єднань становить, як правило, 10 – 15 вихованців.

         Наповнюваність окремих гуртків, груп та інших творчих об’єднань може встановлюватися директором навчального закладу залежно від профілю, навчальних планів, програм та можливостей організації навчально-виховного, тренувального процесу, рівня майстерності вихованців, учнів  і становить не більше як 25 осіб.

         Прийом до гуртків може здійснюватися протягом навчального року за бажанням вихованців, учнів за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, як на безконкурсній основі, так і за конкурсом, умови якого розробляються навчальним закладом.

          Прийом вихованців, учнів  до шкільних гуртків, творчих об’єднань здійснюється на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють.

          Для зарахування учнів до спортивних, спортивно-технічних, туристських, хореографічних об’єднань потрібна довідка медичного закладу про відсутність у вихованців  протипоказань для занять у назваваних вище гуртках, секціях, творчих об’єднаннях.

           Педагогічне навантаження керівників гуртків, секцій, студій, клубів, творчих об’єднань включає 18 навчальних годин протягом навчального тижня, що становить тарифну ставку (стаття 22 Закону України «Про позашкільну освіту»).

            Керівник гуртка (секції, студії, далі в тексті – педагог) – комплектує склад гуртка, забезпечує його збереження протягом всієї діяльності; здійснює різноманітну діяльність, особистісно зорієнтоване навчання і виховання, педагогічно обґрунтований вибір форм, засобів та методів роботи, виходячи з психолого-фізіологічної, соціально-економічної діяльності; організовує роботу серед дітей з обмеженими можливостями розвитку, створює умови для цілісного розвитку творчої особистості, виявляє і підтримує талановитих та обдарованих дітей, сприяє розвитку і формуванню їх професійних інтересів; бере участь у розробці та реалізації навчальних програм, запроваджуючи сучасні освітні технології навчання й виховання; проводить роботу серед вихованців, учнів з виховання загальної культури, культури спілкування і дозвіллєво-розважальної діяльності; працює у співдружності з батьками, керівниками інших гуртків, учителями; забезпечує участь гуртківців у масових заходах школи, району, міста, всеукраїнських і міжнародних конкурсах, фестивалях, виставках; веде профілактичну роботу з безпеки життєдіяльності та забезпечує проведення занять із додержанням правил охорони праці та санітарно-гігієнічних норм; веде відповідну документацію і вчасно звітується про наслідки своєї роботи і творчої діяльності гуртківців; поважає гідність дитини, своєю доброзичливою поведінкою утверджує повагу до принципів загальнолюдської моралі.

            Керівник гуртка повинен знати законодавчі і нормативно-правові акти: Конституцію України, Закони України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про позашкільну освіту”, Конвенцію про права дитини, Державну цільову соціальну програму  розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року, Положення про позашкільний навчальний заклад та ін; програмно-методичні матеріали і документи щодо проведення педагогічного процесу відповідно до напряму діяльності (соціокультурного, художньо-естетичного, дослідницько-експериментального, науково-технічного, еколого-природничого, туристсько-краєзнавчого, фізкультурно-оздоровчого, військово-патріотичного, дозвіллєво-розважального), закономірності особистісного розвитку та вікових особливостей дітей, основи педагогіки, психології, фізіології, гігієни, базові дисципліни в об’ємі загальноосвітньої школи; сучасні освітні тенденції, останні досягнення в галузі науки і техніки, культури, мистецтва (за профілем), форми і методи навчально-виховної роботи; основи педагогічної етики; державну мову відповідно до чинного законодавства про мови в Україні.

            Атестація керівників гуртків, секцій, студій, клубів, творчих об’єднань здійснюється, як правило,  раз у п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників. За результатами атестації  їм установлюються тарифні розряди.

          При встановленні тарифного розряду враховуються освітній рівень педагога, професійна компетентність, педагогічний досвід, результативність та якість роботи, інші дані, які характеризують його професійну діяльність.

           За результатами атестації керівникам гуртків, які досягли високих показників у роботі, мають найвищий тарифний розряд та повну вищу освіту, здійснюють науково-методичну і науково-дослідну діяльність, мають власні методичні розробки, що пройшли апробацію та схвалені науково-методичними установами або професійними об’єднаннями викладачів вищих навчальних закладів I – II рівнів акредитації, закладів післядипломної освіти,  присвоюється педагогічне звання «керівник гуртка – методист» (п. 5.1 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України № 930  06.10.2010 року)

             Для проходження чергової атестації керівникам гуртків необхідно  пройти курси підвищення кваліфікації за фахом. Інститут післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка пропонує курси підвищення кваліфікації для керівників гуртків естетичного, декоративно-прикладного, туристсько-краєзнавчого та   технічного профілю.

            Крім того, керівники гуртків профілів українська мова, біологія, інформатика можуть  навчатися на відповідних курсах учителів-предметників.

             Гурткова робота в загальноосвітніх навчальних закладах є частиною освітнього процесу. Це один із найефективніших шляхів розвитку творчо спрямованої особистості. Саме тому організація роботи  різноманітних гуртків, секцій, студій у загальноосвітніх навчальних закладах потребує особливої уваги з боку адміністрації шкіл та районних управлінь освіти. Результативність позашкільної освіти значною мірою залежить від чіткої,  продуманої  її організації, планування та координації.

Пам’ятка для організації роботи гуртка

 1. Розклад  та план навчально-виховної роботи гуртка надати адміністрації: на 1 півріччя – до 14 вересня; на 2 півріччя – до 25 грудня.
 2. Планувати роботу гуртка відповідно до навчальних програм – типових, затверджених МОН, а також «робочих, адаптованих», що затверджуються відповідними місцевими органами виконавчої влади.
 3. Журнали обліку роботи гуртків здавати на перевірку заступнику директора з НВР  щомісячно з 15 до 20 числа.
 4. Завчасно повідомляти адміністрацію закладу про намір перенесення занять ( з поважних причин). Керівник гуртка пише заяву, на підставі якої видається наказ про перенесення занять. У такому разі у журналі  дати на сторінці «облік роботи гуртка» повинні співпадати з датами, які вказані у наказі про перенесення занять.
 5. Якщо керівник гуртка, який працює за сумісництвом (на філії), захворів і знаходиться на лікарняному, тоді він повинен обов’язково повідомити адміністрацію Центру про термін непрацездатності. У ці дні заняття гуртка не проводяться. Сумісник подає до Центру копію лікарняного листка (ще не заповнену за основним місцем роботи) та довідку про заробітну плату за останні 6 місяців (з 1 по 1 число) за основним місцем роботи для нарахування зарплати в період непрацездатності. Години програми у такому випадку зменшуються, а теми вичитуються усі («ущільнення» програми).
 6. Якщо керівник гуртка знаходиться у відрядженні, він: або заздалегідь пише заяву про перенесення занять (сумісники, за бажанням), або «ущільнює» години програм (бажано теми вичитати усі за програмою). Години за розкладом у дні, коли керівник гуртка знаходиться у відрядженні,  не зараховуються для нарахування зарплати (сумісникам). У журналі (на сторінці «Облік роботи гуртка») робиться помітка – наприклад: « З 12.03 по 17.03 – відрядження до Львова на Всеукраїнський семінар».
 7. При проведенні занять керівник гуртка повинен мати план-конспект заняття, використовувати наочність, технічні засоби навчання тощо (відповідно до методичних вимог до гурткових занять).
 8. На період канікул керівник гуртка може складати окремий план роботи (узгоджений із завідуючим відділом та заступником директора з НВР).
 9. План роботи гуртка і розклад занять на літо здавати до 31 травня.
 10. При складанні розкладу враховувати те, що короткі перерви між заняттями (уроками) є робочим часом керівника гуртка ( години в розкладі повинні бути «астрономічні» , а не «академічні»).

Відомості про наявність гуртків

№ ппНазва гурткаКласКількість учнівКерівник гуртка
1Юні футболісти9-1120Лудчак В.В.
2Юні волейболісти5-924Лудчак В.В.
3Народні умільці6-1013Захарук С.В.
4Гурток козацько-лицарського виховання «Джура» 1 рік навчання6-710Гнатюк Я.Я.
5Писанкарство5-610Павлюк М.Г.
6Влучний стрілець10-1114Гнатюк Я.Я.
7Вокальний7-1018Майгутяк І.І.
8Хоровий8-1123Майгутяк І.І.
9Гурток козацько-лицарського виховання «Джура» 2 рік навчання8-912Гнатюк Я.Я.
10
11