Методична робота в Іллінецькому ліцеї

Методична робота в Іллінецькому ліцеї – це робота, яка сприяє поліпшенню фахової підготовки
педагогічних кадрів у школах, спонукає кожного вчителя до підвищення свого фахового
рівня; сприяє взаємному збагаченню членів педагогічного колективу педагогічними
знахідками, дає змогу молодим учителям вчитися педагогічної майстерності у старших і
досвідченіших колег, забезпечує підтримання в педагогічному колективі духу творчості,
прагнення до пошуку.

Завдання методичної роботи: підвищення наукового рівня вчителя: підготовка
вчителя до засвоєння ним змісту нових програм і технологій їх реалізації; постійне
ознайомлення з досягненнями психолого-педагогічних дисциплін і методик викладання;
вивчення і втілення у шкільну практику передового педагогічного досвіду, творче
використання перевірених рекомендацій: збагачення новими, прогресивними і
досконалими методами і засобами навчання; постійне вдосконалення навичок
самостійної роботи вчителя, надання йому кваліфікаційної допомоги як у питаннях
теорії, так і в практичній діяльності, у підвищенні результативності його педагогічної
праці.

Функції методичної роботи у ліцеї

А) функція планування – важливий підготовчий етап методичної роботи, яка
полягає у визначенні системи заходів, що забезпечать досягнення найкращих
результатів;
Б) організаційна функція проявляється в діяльності, пов’язаній з удосконаленням
структури методичної роботи, змісту діяльності різних її складових;
В) діагностична функція – вимагає регулярного вивчення ступеня розриву між
реальним рівнем компетентності педагогів, що виявляється в узагальненому результаті
їх праці, та вимогами суспільства до якості діяльності конкретних працівників освіти в
умовах розбудови української національної школи;
Г) прогностична функція вимагає визначення знань та умінь, необхідних педагогам
у майбутньому;
Д) моделююча функція полягає у розробці принципово нових положень навчально-виховної роботи у ліцеї, у формуванні та впровадженні моделей передового досвіду, їх
експериментальній перевірці, після якої вони можуть бути використані як зразки для
впровадження;
Е) відновлювальна функція передбачає відновлення частково забутих або втрачених
учителями знань після закінчення педагогічного навчального закладу;
Є) корегуючи функція спрямована на виправлення в діяльності педагогів недоліків,
пов’язаних з використанням застарілих методик, що не відповідають вимогам
сучасності;
Ж) пропагандистська функція спрямована на інформування педагогів, їх агітацію
щодо впровадження у практику досягнень науки, передового педагогічного досвіду;
З) контрольно-інформаційна функція полягає в утворенні і підтримці стабільного
зворотнього зв’язку, в оцінці відповідності наслідків методичної роботи плановим
завданням та нормативним вимогам.